Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

van Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Veerle Geerinckx, Elke Sleurs, Katja Verheyen en Kathleen Krekels
1258 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1240 (2021-2022) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Brecht Warnez en Annabel Tavernier
1250 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verlenging van de praktijkcommissie

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
2780 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Kind en Gezin - Personeelsbezetting

van Koen Daniëls aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
471 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de verdere uitbouw van duaal leren

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
2732 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de nota van de Vlaamse Regering. Conceptnota decreet Leersteun

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kathleen Krekels, Johan Danen, Steve Vandenberghe en Hilâl Yalçin
876 (2020-2021) nr. 3

Verslag over het ontwerp van decreet over de organisatie van zomerscholen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls, Loes Vandromme en Roosmarijn Beckers
1250 (2021-2022) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over de conceptnota van de Vlaamse Regering 'Onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Johan Danen en Loes Vandromme
1291 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2